Algemene voorwaarden
Vector Lastechniek is onderdeel van Lasschool.nl
 1. Toepassingsgebied
  Verkoop van roerende goederen door Vector Lastechniek via deze homepage en via handelsplatforms zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, zolang er geen individuele overeenkomsten bestaan.
 2. Toepasselijk recht en contractuele taal
  De contracttaal is alleen in het Nederlands. Een andere contracttaal moet uitdrukkelijk worden overeengekomen. Een dergelijke uitdrukkelijke overeenkomst kan niet alleen worden gemaakt door het feit dat een werknemer van Vector Lastechniek op zijn verzoek met de klant in een andere taal spreekt.
 3. Definities
  Consumenten zijn elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet primair aan hun commerciële of zelfstandige beroep kunnen worden toegeschreven. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit wanneer een rechtshandeling wordt gesloten. Een rechtspersoon is een onderneming die rechten kan verwerven en schulden kan betalen.
 4. Contractsluiting en correctie van inzendingen
  Verkoop van goederen via de website www.vectorlastechniek.nl Illustraties van goederen, beschrijvingen hiervan, inclusief de bijbehorende prijzen van de website www.vectorlastechniek.nl, vormen geen bindende contractuele aanbiedingen, maar vereisen dat de klant aanbiedingen doet. Door op de homepage aan het einde van de pagina op de knop “betalen voor betaling” te klikken, geeft de klant een bindend aankoopaanbod voor de eerder aangegeven totale prijs. Voordat u de juistheid van uw bestelling kunt controleren, kunt u deze wijzigen of volledig verwijderen door op de knop Wijzigen of verwijderen te klikken. Vector Lastechniek is gerechtigd een aanbod van de klant binnen 7 kalenderdagen na ontvangst te accepteren of af te wijzen.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  Geleverde goederen blijven eigendom van Vector Lastechniek tot volledige betaling van de koper.
 6. Algemene voorwaarden
  6.1
  Alle contractuele relaties tussen de verkoper en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen, de levering van goederen als voor het verlenen van diensten.
  6.2 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
  6.3 De leveringswijze wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
  6.4 Op vraag van de koper, kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meerbepaald, door beroep te doen op een transporteur erkend door de verkoper, op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen…). De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Retourzendingen zijn altijd op risico en kosten van de koper.
  6.5 De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering of de verzending ingeval de koper vraagt de goederen te verzenden. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.
  6.6 Elke vergissing begaan door de verkoper, met betrekking tot de goederen geleverd door de verkoper (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan de verkoper.
  6.7 Retour voorwaarden
  Zie de volgende link; /retour-voorwaarden
  6.8 De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen, alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten, aan de verkoper mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan de verkoper ten laatste binnen de 8 dagen na de levering ervan. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Indien de vorderingen van de koper gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van de verkoper zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen, of tot de herstelling van het gebrek indien het een verlening van diensten betreft, naar keuze van de verkoper. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.
  6.9 De verkoper is in geen geval gehouden aan de koper een vergoeding te betalen voor verlies of schade die het gebruik van de producten zou kunnen hebben veroorzaakt.
  6.10 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, lock – out, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij de verkoper ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.
  6.11 De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
  6.12 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het monteren van de aankoop.
  6.13 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
  6.14 Betaling geschiedt vooraf d.m.v. internetbetaling met Ideal of Bankbetaling d.m.v. een Proforma factuur verstrekt door de verkoper.
  6.15 Ingeval een verkoop ingevolge een fout of tekortkoming van de koper geheel of gedeeltelijk verbroken wordt zal de koper ter vergoeding van de gemaakte kosten en de gederfde winsten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan en dit onverminderd de kosten die de verkoper dient te maken om de goederen weer in haar bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.
  6.16 In geval van betwisting is uitsluitend de uitspraak van de rechtbank bindend.